بایگانی برچسب‌

اعتماد به نفس

مسئولیت‌پذیری؛ ویژگی‌ها و محورها

یکی از عواملی که ما را به اعتمادبه‌نفس می‌رساند، احساس مسئولیت است. مسئولیت‌پذیری در قبال امور مختلف، ملاکی جهت بازشناسی و تشخیص میزان رشد فرد به‌حساب می‌آید.

طبقه‌بندی عوامل استرس‌زا و تنش‌آفرین

استرس و اضطراب ارتباطی نزدیک با یکدیگر دارند، برخی از مؤلفههای استرسزا به عنوان علل اضطراب هم مطرح میشوند. در حقیقت، اضطراب به عنوان یکی از آثار آنی و شایع استرس به شمار…