بایگانی برچسب‌

بر دریای آرزوهای ما

قایق رضایت از زندگی، بر دریای آرزوهای ما

رضایت داشتن از زندگی یکی از خواسته‌های همة ماست و آن عبارت است از انعکاس بازتاب توازن میان آرزوهای ما و وضعیت فعلی‌. هر چقدر که فاصلة این دو کم‌تر باشد، رضایت بیشتری از…