بایگانی برچسب‌

خانواده

نقش خانواده در مواجهه با مصرف الکل در جامعه

در مواجهه با مسئله مصرف الکل راهکارهای مختلفی پیشنهاد شده است که می‌توان آن‌ها را در سه حوزه دولت، راهبردهای جهانی، خانواده و مذهب مطرح نمود. همچنین در برخی منابع انگلیسی…

سن ازدواج در نظام حقوقی ایران

از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج، وضعیت نظام‌های حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج…

آسیب‌شناسی پدیده افزایش سن ازدواج

مسیر تغییرات و تحولات گسترده خانواده دیروزی نسبت به خانواده امروزی که متأثر از فرهنگ غربی اسـت، عـمدتاً با دو تحول عمده سـاختاری و کـارکردی مواجه بـوده اسـت: تـحول…