بایگانی برچسب‌

خانواده

سن ازدواج در نظام حقوقی ایران

از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر نهاد ازدواج، وضعیت نظام‌های حقوقی جوامع مختلف است. در بیشتر نظام‌های حقوقی، برای آغاز زندگی مشترک، داشتن حداقلی از سن پیش‌بینی شده و ازدواج…

آسیب‌شناسی پدیده افزایش سن ازدواج

مسیر تغییرات و تحولات گسترده خانواده دیروزی نسبت به خانواده امروزی که متأثر از فرهنگ غربی اسـت، عـمدتاً با دو تحول عمده سـاختاری و کـارکردی مواجه بـوده اسـت: تـحول…

افزایش سن ازدواج

نیاز به ازدواج یکی از بهترین نیازهای آدمی است که دین مقدس اسلام به آن اهمیت فراوانی داده و سنت ازدواج را از بهترین سنت‌های دینی شمرده که مایه برکات بی‌شماری است.

طلاق در جوامع و ادیان

در آیین یهود طلاق به‌طور مطلق انحصاری در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌شود؛ لیکن از سویی دین یهود مردان را از…

دیدگاه اسلام درباره روش طلاق و حق طلاق

واقعیتی که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمی است که در تشکیل و دوام آن راهکارهای عاطفی و اخـلاقی مـؤثرتر از راهـکارهای حقوقی است و این همان ارمغان بزرگ…