بایگانی برچسب‌

خشونت

راهکارهای مدیریت خشونت

مدیریت ارتباط والدین با یکدیگر مهم‌ترین نقش را در تربیت صحیح و کاهش خشونت در رفتارهای فرزندان دارد. خشونت زمانی که اعمال می‌شود، عامل خشونت یک فرد است و این فرد طبیعتاً…

دیدگاه اسلام درباره خشونت

در میان انواع آسیب‌های اجتماعی، خشونت از مهم‌ترین و فاجعه‌آمیزترین آنان به‌شمار می‌آید و طیف وسیعی از رفتارها را در برمی‌گیرد.