بایگانی برچسب‌

خودانگیختگی

خانه با محوریت رفتار در خودانگیختگی

مطالعات حاضر پژوهشی در رفتار ساکنین در طراحی خانه است؛ لذا با ارائه مواردی از رفتارهای ساکنین در خانه، ضمن روشن ساختن اهمیت نقش ساکنین در طراحی خانه، به ارائه راهکار و…