بایگانی برچسب‌

طلاق

مفهوم‌شناسی پدیده طلاق

یکی از مهم‌ترین آسیب‌هایی که نهاد خانواده را به‌شدت تهدید می‌کند، طلاق است؛ اما آمار رسمی طلاق به‌طور کامـل نشان‌دهنده میزان ناکامی هـمسران در زنـدگی زنـاشویی نیست؛ زیرا…

طلاق در جوامع و ادیان

در آیین یهود طلاق به‌طور مطلق انحصاری در اختیار مرد بوده و زن بدون آنکه حق هیچ‌گونه اعتراضی بر این تصمیم مرد داشته باشد، مطلقه می‌شود؛ لیکن از سویی دین یهود مردان را از…

دیدگاه اسلام درباره روش طلاق و حق طلاق

واقعیتی که باید اینجا بدان اعتراف کرد این است که خانواده حریمی است که در تشکیل و دوام آن راهکارهای عاطفی و اخـلاقی مـؤثرتر از راهـکارهای حقوقی است و این همان ارمغان بزرگ…

جشن طلاق؛ پدیده نوظهور در جامعه ایران

مدتی است که جامعه ایران با پدیده‌ای نوظهور مواجه شده است که متأسفانه در حال گسترش است. این معضل نسبتاً جدید، جشن طلاق نام دارد و مراسمی برای اعلام پایان یافتن یک ازدواج…

بررسی علل، عوامل و زمینه های پدیده طلاق

شــرایط، چالش‌ها و تهدیدهای مـوجود می‌توانند تســهیل‌کننده و زمینه‌ساز گســترش پدیده طلاق در سـطح جـامعه بـاشــند و درصورتی‌که در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی موردتوجه قــرار…

انواع طلاق

بر اساس شریعت شیعه، طلاق بر دو نوع رجعی و بائن تقسیم‌بندی می‌شود؛ اما در مطالعات جدید تقسیم‌بندی دیگری شکل گرفته است که در ادامه به‌تفصیل به شرح آن خواهیم پرداخت:‌