بایگانی برچسب‌

عاشورا

نمادشناسی تصویری عاشورا

عاشورا بزرگ‌ترین نماد در فرهنگ شیعه است. شناسایی و كشف دلایل ايجاد نمادهاي عاشورا، از جمله نمادهاي تصويري، رسالتی بر گردن تمامی هنرمندان متعهد است.