بایگانی برچسب‌

محیط زیست

بررسی کارآمدی وقف در محیط زیست

یکی از بهترین راهکارهایی که میتواند در حفظ محیط زیست کمک کند، مشارکت داوطلبانه مردمی در اشکال مختلف آن است. تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشاندهنده نقش مؤثر مردم در حل…

نگاهی به روانشناسی محیط‌ زیست

روانشناسی محیط‌زیست، علم و روشی است که اثرگذاری و اثرپذیری بین «افراد» و «محیط فیزیکی خود» را در سطح فردی و گروه‌های کوچک بررسی می‌کند. این بررسی فرآیندهای بنیادی و…