بایگانی برچسب‌

هویت زنانه

آرایش و زنانگی: برساخت اجتماعی هویت زنانه

این پژوهش به بررسی آرایش زنان و رابطه آن با برساخت زنانگی می‌پردازد. مبنای کار، برساخت‌گرایی و فمینیسم بوده است و یافته‌‌ها از طریق مصاحبه حاصل شده و با روش کیفی تحلیل…