بایگانی برچسب‌

پرونوگرافی و سبک زندگی

پرونوگرافی و سبک زندگی

به نظر می‌رسد که میزان آسیب‌زا بودن مشاهده محتوای پورنو در کشورهایی مانند ایران به‌دلیل فرهنگ خاص و سنتی، نوع ارتباطات اجتماعی و امکانات محیطی، عدم وجود محیط‌های عمومی و…