ابعاد فردی و اجتماعی نماز در رابطه با سبک زندگی

پدیدآور: سیدسخاوت حسینی . جواد جهان . پروین شاه محمدی . فرو محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی . مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر . ۱۳۹۳ سال ارائه: ۱۳۹۳

در این مقاله بر آنیم تا ابعاد فردی واجتماعی نماز وتاثیرآن دررابطه با سبک زندگی را مورد بررسیقرار دهیم . با توجه به اینکه خداوند بزرگ ومتعال برای تربیت و پرورش انسان و اینکه او را به درجه رشد و«رب» کمال برساند انجام اعمالی(نماز) را بر او تکلیف نموده است، تا از طریق یکی از اسماء مبارکه خود کهبودن است دست بشر را گرفته و به خود نزدیک گرداند.در این مقاله ابتداآثار و ابعاد فردی نماز را به نگارشدرمی آوریم. سپس به ابعاد اجتماعی آن پرداخته و به تاثیرات نمازدر سبک زندگی واصلاح زندگی در پرتو نمازدوری ازگناهان به برکت نمازو اقتصاد سالم در پرتو نماز بپردازیم. روش پژوهش توصیفی تبیینی و به صورتکتابخانه ای بوده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.