اثربخشی آموزش شناختی- رفتاری برکاهش کودک‌آزاری والدین دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر تهران

پدیدآور: یلا جودکی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی سال ارائه: ۱۳۹۴

چکیده: این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر کاهش کودک‌آزاری والدین انجام شد. در این پژوهش چهار بعد از کودک‌آزاری بررسی شد که عبارت بودند از کودک‌آزاری عاطفی، جسمی، بی‌توجهی و غفلت و کاهش جو منفی خانواده.

نتایج پژوهش نشان داد رویکرد شناختی‌-رفتاری توانسته است کودک‌آزاری جسمی، عاطفی، غفلت و بی‌توجهی و جو منفی خانواده را کاهش دهد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.