اثربخشی آموزش مادران بیماران وابسته به مواد محرک (شیشه) به روش ماتریکس بر تغییر سبک زندگی آنان

پدیدآور: لیلا محبی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت - پژوهشکده علوم سال ارائه: ۱۳۹۳

یافته های پژوهش حاکی از آن است که آموزش ماتریکس، تاثیر معناداری بر سبک زندگی و ابعاد آن به جز ابعاد پیشگیری از حوادث و سلامت محیطی دارد. نتایج حاصل در دوره پی گیری نیز پایدار بود. پژوهش حاضر به منظور تبیین اثر بخشی آموزش مادران بیماران وابسته به مواد محرک (شیشه) با استفاده از روش ماتریکس بر تغییر سبک زندگی آنان در مرکز ترک اعتیاد هدایت شیراز انجام شده است.طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی (پیش آزمون – پس آزمون) با گروه کنترل و آزمایش و دوره پیگیری است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.