ارزیابی مفهوم «سبک زندگی» در بازنمایی «فرهنگ نامه جبهه»

پدیدآور: محسن صفاییفرد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه باقرالعلوم(عج) ـ دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی سال ارائه: ۱۳۹۱

در این تحقیق، قابلیت مفهوم «سبک زندگی» برای هر گونه بازنمایی جوامع و گروههای غیر غربی با دو رویکرد، ارزیابی شده است: نخست، خاستگاه اجتماعی و تاریخی این مفهوم و دیگر، خاستگاه تاریخی و فرهنگی «فرهنگنامه جبهه». به این ترتیب، نسبت جنگ و زندگی در ساخت هویت، بررسی شد. و سه مفهوم «سبک زندگی»، «فرهنگ جبهه» و «سیره» در جنگهای هویتی مختلف نشان داده شده است. علاوه بر این و در مسیر تحقیق، ظرفیتهای اجتماعی و تاریخی ویژه مفهوم «سیره» که در فرهنگ جبهه به صورتی جدید احیا و کاربرد یافته است، به صورت جایگزین و بدیل مفهوم سبک زندگی در بازنمایی هویت ایران بعد از انقلاب، معرفی و پیشنهاد شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.