بررسی رابطه‌ ابعاد دینداری با سبک زندگی جوانان

پدیدآور: مجيد اميري مقطع: كار‌شناسی ارشد محل ارائه: پيام نور تهران غرب؛ دانشكده جامعه‌شناسی سال ارائه: ۱۳۹۰

در شرایطی که به طور گسترده از پیامدهای جریان مدرنیته و فرایند جهانی شدن در دنیای امروز سخن گفته می‌شود، مطالعه درباره سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن چشم‌انداز مناسبی برای مشاهده و درک دگرگونی‌های حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی انسان است. هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت دینداری جوانان و ارتباط آن با مؤلفه‌های سبک زندگی آنان است. پرسش اساسی این تحقیق پیمایشی این است که رابطه‌ بین هر کدام از ابعاد دینداری و سبک زندگی در میان جوانان چگونه است؟ ابتدا مبانی نظری و پیشینه‌ تحقیق در این زمینه بررسی شد و سپس پرسشنامه‌ای که با توجه به سؤالات تحقیق طراحی شده بود، در میان ۲۶۳ نفر از دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان و پیش‌دانشگاهی شهر زرقان فارس که به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند، توزیع و تکمیل گردید. براساس یافته‌ها، تنوع قابل‌توجهی در وضعیت دینداری این دسته از جوانان وجود دارد و از میان پنج بعد دینداری سنجیده شده، بین هر کدام از سه بعد اعتقادی، شرعی و اخلاقی دین‌داری افراد نمونه و سبک زندگی آنان رابطه وجود دارد اما بین هر یک از دو بعد مناسکی و تجربی افراد نمونه و سبک زندگی آنان، رابطه‌ی معنادار وجود ندارد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اگرچه دین در شرایط کنونی هنوز در جامعه‌ ما نفوذ دارد، اما بازاندیشی مختص زندگی اجتماعی مدرن، زمینه‌های انفعال یا همزیستی دین و سنت را با مدرنیته و جهانی‌شدن، فراهم نموده است و عناصر جهان محلی ‌شدن تا اندازه‌‌ای در سبک زندگی جوانان مشهود است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.