بررسی ارتباط بین رسانه و سبک زندگی

پدیدآور: مرجانه خرم جاه محل ارائه: دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی - دانشگاه الزهراء(علیها السلام) سال ارائه: ۱۳۹۰

رسانه ها اغلب به عنوان پلی بین زندگی خصوصی و شخصی ما و جهان عمومی عمل می کنند. ما خودمان و جایگاهمان در جامعه را از طریق رسانه های جمعی می بینیم. به همین علت است که اگر می خواهیم چگونگی کارکردهای اجتماعی را بفهمیم باید به رسانه ها توجه کنیم. تماشای تلویزیون و اجتماعی شدن موضوعی است که بر اساس آن تلویزیون با پخش اطلاعات مربوط به قواعد و اصول رفتار اجتماعی به طور مستقیم رفتار آشکار افراد را که همان سبک زندگی می باشد شکل می بخشد. بر این اساس تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین رسانه (با تاکید بر تلویزیون و ماهواره) و سبک زندگی یعنی همان رفتارهای تحقق یافته افراد می پردازد. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. پس از آزمون مقدماتی و نمونه…

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.