بررسی ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی، سبک زندگی و رضایت از زندگی مردم

پدیدآور: لیلا معدن دار مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری سال ارائه: ۱۳۸۸

رضایت از زندگی از شاخص های مهم اجتماعی است که هرچند در سطح خرد و فردی اندازه گیری می شود، اما خود را در سطح کلان می‌نمایاند. اینگلهارت برآن است که امروزه رضایت از زندگی، یکی از پیامدهای فرآیند توسعه است و هر قدر سطح توسعه یافتگی فزونی یابد به جهت گستردگی و عمق برآورده شدن نیازها و تمایلات شکل گرفته در جریان زندگی و در مقایسه های اجتماعی، رضایت از زندگی نیز افزایش می یابد. علاوه بر این با شاخص های مهم سطح کلان نظیر طبقه اجتماعی و سبک زندگی نیز ارتباط دارد. در پژوهش حاضر فرض وجود رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی ، سبک زندگی و رضایت از زندگی به آزمون گذارده شده است. در تدوین چارچوب نظری از آرای دورکیم، بوردیو، مارکس، لین و… استفاده شده است. متغیرهای حیات رابطه ای و کنترل زندگی به عنوان دو متغیر واسطه‌ای در این تحقیق در نظر گرفته شده است. در این بررسی، رضایت از زندگی در ابعاد رضایت احساسی، شناختی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. سبک زندگی نیز در هفت نوع سبک متمایز شده است و طبقه نیز از دو بعد ثروت و منزلت در نظر گرفته شده است. در نهایت ارتباط میان اشکال سبک زندگی و پایگاه اقتصادی اجتماعی و ابعاد رضایت از زندگی در قالب فرضیه های تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش روش تحقیق پیمایشی، ابزار مورد استفاده پرسشنامه و شیوه نمونه‌گیری نمونه گیری چند مرحله ای یا تلفیقی می‌باشد. جمعیت آماری این تحقیق را مردم تهران در سه منطقه ۱، ۵ و ۱۰ تشکیل می‌دهند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۲ نفر برآورد شد که با احتمال ریزش پاسخگویان به ۳۹۰ نفر افزایش یافت.برای آزمون فرضیه ها، از آماره همبستگی پیرسون استفاده شده است.علاوه بر این که با بهره گیری از تکنیک رگرسیون، ضمن تعیین میزان واریانس تبیین شده متغیر وابسته توسط ابعاد متغیر مستقل، ضریب رگرسیونی برای تحلیل مسیر به دست آمده است و در نهایت از آزمون لیزرل برای بدست آوردن مدل تحقیق استفاده شده است. آزمون فرضیه ها حکایت از وجود همبستگی بین برخی از سبک های زندگی و رضایت از زندگی و همچنین بین پایگاه اقتصادی اجتماعی و رضایت از زندگی دارد. در ضمن میان کنترل زندگی، حیات ارتباطی و رضایت از زندگی نیز همبستگی وجود دارد. در مجموع سبک زندگی۰/۱۵، پایگاه اقتصادی اجتماعی۰/۱۱، کنترل زندگی۰/۳۶ و حیات رابطه ای ۰/۱۰ از تغییرات رضایت از زندگی را تبیین می کنند که به طور کلی ۰/۲۱ درصد از تغییرات رضایت از زندگی را تبیین می کنندکه اگر سهم هریک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد، میزان واریانس تبیین شده رضایت از زندگی به ۰/۵۴ افزایش می یابد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.