بررسی ارتباط پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سبک زندگی و رضایت از زندگی مردم

پدیدآور: لیلا معدن‌دار مقطع: كار‌شناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء(س) سال ارائه: ۱۳۸۸

پژوهش حاضر، فرض وجود رابطه بین پایگاه اقتصادی – اجتماعی، سبک زندگی و رضایت از زندگی را به آزمون گذاشته است. در تدوین چارچوب نظری از آرای دورکیم، بوردیو، مارکس، لین و… استفاده شده است. متغیرهای حیات رابطه‌ای و کنترل زندگی به‌منزله دو متغیر واسطه‌ای در این تحقیق آمده است. در این بررسی، رضایت از زندگی در ابعاد رضایت احساسی، شناختی و اجتماعی بررسی شده است.
مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.