بررسی تأثیرآموزش آرامسازی پیشرونده عضلانی و اصلاح سبک زندگی بر کاهش علائم دیسمنوره اولیه

پدیدآور: الهام رستمی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی . سال ارائه: ۱۳۹۰

دیسمنوره اختلال ژنیکولوژیک شایعی است که حدود ۵۰ درصد از زنان واقع در سنین قاعدگی را مبتلا می سازد. درمان های مختلفی برای دیسمنوره مطرح شده است که از آن میان می توان به آرامسازی و اصلاح سبک زندگی اشاره نمود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش آرام سازی و اصلاح سبک زندگی بر کاهش علائم دیسمنورۀ اولیه در دختران ۱۴ تا ۱۸ ساله بود. این مطالعه به روش آزمایشی و از نوع مداخله ای بود. بدین منظور ۶۰ آزمودنی مبتلا به این مشکل با روش نمونه گیری تصادفی ساده از دبیرستان های شهر بندرعباس انتخاب و در ۳ گروه آزمایشی و ۱ گروه کنترل قرار داده شدند . به گروه اول تکنیک آرام سازی پیشروندۀ عضلانی آموزش داده شد، به گروه دوم اصلاح سبک زندگی آموزش داده شد و به گروه سوم هر دو روش آموزش داده شد، گروه چهارم یا گروه کنترل نیز هیچ آموزشی دریافت نکرد . تمامی آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون ، پرسشنامه بررسی شدت درد و پرسشنامه ساخته شده توسط پژوهشگر را تکمیل نمودند. پرسشنامه ساخته شده دارای ضرایب پایایی و روایی بالایی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های MANOVA، آزمون تعقیبی شفه و نرم افزار SPSS انجام گرفت . در بیشتر علائم دیسمنوره بین سه گروه آزمایشی و گروه کنترل اختلاف معناداری وجود داشت ولی در گروه سوم علائم بیشتری کنترل گردید. بر اساس یافته ها هر کدام از روشهای آرام سازی و اصلاح سبک زندگی به تنهایی می توانند تعداد زیادی از علائم دیسمنورۀ اولیه را کنترل کنند اما تأثیر انجام هر دو روش به طور همزمان بر کاهش علائم در افراد مبتلا به دیسمنوره اولیه بیشتر از استفاده از هر کدام از روشهای سبک زندگی و آرام سازی به تنهایی است. بنابراین آموزش این دو روش به طور همزمان به دختران و زنان مبتلا پیشنهاد می شود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.