بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر سبک زندگی

پدیدآور: فاطمه عبیدی محل ارائه: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی ـ دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد گرمسار سال ارائه: ۱۳۹۱

آنچه در پژوهش حاضر، بررسی شده است «تأثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر روی سبک زندگی» است. متغیر وابسته ما سبک زندگی است که شاخص‌های آن عبارت‌اند از: نحوه گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، سلیقه که شامل سلیقه در نوع ورزش، سلیقه در نوع موسیقی، سلیقه در نوع انتخاب پوشاک و سلیقه در مصرف کالا‌های فرهنگی است.

برای سهولت در انجام پژوهش، شاخص‌های سبک زندگی را در ۲ گروه سنتی و مدرن دسته‌بندی کرده‌ایم. متغیر مستقل ما نیز در پژوهش حاضر، رسانه‌های جمعی می‌باشند که شامل تلویزیون، ماهواره، رادیو، مطبوعات، اینترنت و کتاب می‌شوند. برای بررسی تأثیرات میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر روی سبک زندگی، پس از بررسی دیدگاه‌های صاحب‌نظران مختلف، برای مقوله سبک زندگی، نهایتاً از نظریات بوردیو و گیدنز و برای تأثیرات رسانه‌های جمعی از نظریات گربنر و لاسول بهره جسته‌ایم. تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی است که در آن از تکنیک پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد ۱۸۵ نفر انتخاب شده‌اند.

نتایج نشان می‌دهد، هر چه میزان مطالعه مطبوعات در بین دانشجویان بیشتر شود، سلیقه آنها مدرن‌تر می‌شود، مصرف کالاهای فرهنگی نیز در بین آنها افزایش می‌یابد و سبک زندگی‌شان نیز مدرن‌تر می‌شود. هر چه میزان استفاده از ماهواره بیشتر شود، فعالیت‌های انجام‌شده در زمان اوقات فراغت آنها مدرن‌تر می‌شود و در انتخاب نوع پوشاک به روش مدرن عمل می‌کنند. با افزایش استفاده از اینترنت نیز فعالیت‌های انجام‌شده در زمان اوقات فراغت آنها مدرن‌تر می‌شود؛ ولیبا افزایش استفاده از تلویزیون، فعالیت‌های انجام‌شده در زمان اوقات فراغت آنها سنتی‌تر، و علاقه آنها به موسیقی سنتی نیز بیشتر می‌شود. با افزایش میزان مطالعه کتاب، علاقه پاسخ‌گویان به موسیقی مدرن بیشتر می‌شود و میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین آنها افزایش می‌یابد؛ ولی در انتخاب نوع پوشاک به روش سنتی عمل می‌کنند و برعکس.

بنابراین می‌توان گفت بین میزان استفاده از رسانه‌های جمعی و سبک زندگی، رابطه معناداری وجود دارد و فرضیه بررسی میزان استفاده از رسانه‌های جمعی بر سبک زندگی تأیید می‌شود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.