بررسی تأثیر مادی‌گرایی، مدگرایی و تصویر اجتماعی ادراک‌شده بر خرید وسواسی پوشاک

پدیدآور: مرضیه رسولی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تهران- پردیس فارابی سال ارائه: ۱۳۹۴

بررسی تأثیر مادی‌گرایی، مدگرایی و تصویر اجتماعی ادراک‌شده بر خرید وسواسی پوشاک (پیمایشی پیرامون دانشجویان دختر پردیس فارابی)

چکیده:

رفتار خرید یکی از ابعاد مهم رفتار مصرف‌کننده است. ماهیت خرید کردن از تمرکز بر خرید لوازم ضروری که نیازهای فیزیکی فرد را برطرف می‌سازد، به‌سمت استفاده مصرف‌کننده از کالاها به‌عنوان، یک دارایی ویژه و یا در جهت تنظیم احساسات و به‌دست آوردن موقعیت اجتماعی، حرکت می‌کند. یکی از رفتارهای خریدی که مصرف‌کننده به آن توجه زیادی دارد و یک مسئله اجتماعی عمده محسوب می‌شود، رفتار خرید وسواسی است که جنبه تاریک رفتار مصرف‌کننده نامیده می‌شود. خرید وسواسی، رفتاری مزمن و تکرار شونده است که در پاسخ به احساسات منفی رخ می‌دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تصویر اجتماعی ادراک‌شده، تمایل به مد (مد گرایی) و مادی‌گرایی به‌عنوان صفات شخصیتی مصرف‌کننده، بر خرید وسواسی پوشاک است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دختر پردیس فارابی دانشگاه تهران و نمونه آماری تعداد ۳۲۰ نفر است که به روش غیر تصادفی (قضاوتی) توزیع شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که متغیر تمایل به مد، به‌صورت مستقیم بر خرید وسواسی پوشاک تأثیر دارد و متغیر مادی‌گرایی به‌صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری تمایل به مد بر خرید وسواسی پوشاک تأثیر دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، متغیر تصویر اجتماعی نه به‌صورت مستقیم و نه با میانجی‌گری مادی‌گرایی بر خرید وسواسی پوشاک تأثیر ندارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.