بررسی تاثیر استفاده از رسانه‌های جمعی بر سبک زندگی

پدیدآور: فاطمه عبیدی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار سال ارائه: ۱۳۹۱

آنچه در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته است«تاثیر استفاده از رسانه های جمعی بر روی سبک زندگی»، می باشد. متغیر وابسته این پژوهش سبک زندگی است که شاخص های آن عبارتند از: نحوه ی گذران اوقات فراغت، مدیریت بدن، سلیقه که شامل سلیقه در نوع ورزش، سلیقه در نوع موسیقی، سلیقه در نوع انتخاب پوشاک و سلیقه در مصرف کالا های فرهنگی می باشد. برای سهولت در انجام پژوهش، شاخص های سبک زندگی را در ۲ گروه سنتی و مدرن دسته بندی کرده ایم. متغیر مستقل ما نیز در پژوهش حاضر رسانه های جمعی می باشند که شامل: تلویزیون، ماهواره، رادیو، مطبوعات، اینترنت و کتاب می شوند. برای بررسی تاثیرات میزان استفاده از رسانه های جمعی بر روی سبک زندگی، پس از بررسی دیدگاه های صاحبنظران مختلف، برای مقوله ی سبک زندگی نهایتا از نظریات بوردیو و گیدنز و برای تاثیرات رسانه های جمعی از نظریات گربنر و لاسول بهره جسته ایم. تحقیق حاضر از لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی می باشد که در آن از تکنیک پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۱۸۵ نفر انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد، هر چه میزان مطالعه مطبوعات در بین دانشجویان بیشتر شود، سلیقه آن ها مدرن تر می شود، مصرف کالاهای فرهنگی نیز در بین آ ن ها افزایش می یابد و سبک زندگی آن ها نیز مدرن تر می شود. هر چه میزان استفاده از ماهواره بیشتر شود، فعالیت های انجام شده در زمان اوقات فراغت آن ها مدرن تر می شود، ونیز آن ها در انتخاب نوع پوشاک به روش مدرن عمل می کنند، سبک زندگی آن ها نیز مدرن ترمی شود. با افزایش استفاده از اینترنت نیز فعالیت های انجام شده در زمان اوقات فراغت آن ها، مدرن تر می شود. و همینطور با افزایش استفاده از تلویزیون، فعالیت های انجام شده در زمان اوقات فراغت آن ها سنتی تر می شود، علاقه آن ها به موسیقی سنتی نیز بیشتر می شود. با افزایش میزان مطالعه کتاب، علاقه پاسخگویان به موسیقی مدرن بیشتر می شود و میزان مصرف کالاهای فرهنگی در بین آن ها افزایش می یابد ولی در انتخاب نوع پوشاک به روش سنتی عمل می کنند و برعکس. بنابراین می توان گفتبین میزان استفاده از رسانه های جمعی و سبک زندگی رابطه معنا دار وجود دارد، و فرضیه بررسی میزان استفاده از رسانه های جمعی بر سبک زندگی، تایید می شود.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.