بررسی تاثیر بسته آموزشی طراحی شده بر سبک زندگی مرتبط با پوکی‌استخوان در نوجوانان دختر کرمانشاه

پدیدآور: سمیرا محمدی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی سال ارائه: ۱۳۹۳

زمینه و هدف: آسان‌ترین و ارزان‌ترین راه مقابله با پوکی استخوان پیشگیری اولیه و تصحیح سبک زندگی است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف پیشگیری از پوکی‌استخوان انجام گرفت. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مداخله‌ای نیمه‌تجربی است که در دو گروه آزمون و کنترل انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه‌ای چهار بخشی بود. داده‌ها قبل و یک ماه بعد از مداخله‌ی آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره‌ی‌ آگاهی، نگرش و عملکرد در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل قبل از مداخله‌ی آموزش در دو گروه اختلاف آماری معنادار نداشتند. بعد از مداخله‌ی آموزشی میانگین نمره آگاهی و نگرش گروه آزمون نسبت به گروه کنترل از لحاظ آماری معنادار است اما میانگین نمره‌ی عملکرد تفاوت معنادار نداشت. نتیجه‌گیری: آموزش ارائه شده در افزایش میزان آگاهی و نگرش دانش‌آموزان دختر نوجوان موثر بوده ولی در زمینه‌ی عملکرد نیاز به انجام بررسی‌های بیشتری است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.