بررسی تاثیر ساختار دانشگاه در سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی

پدیدآور: ندا ورزنده قشلاق مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری سال ارائه: ۱۳۸۸

چکیده مقوله‌ی فرهنگ و مطالعات فرهنگی از موارد اجتناب‌ناپذیری است که همواره در طول تاریخ اجتماعی جوامع بشری، مورد توجه قرار گرفته است و به ویژه در دهه‌های اخیر متفکرین و اندیشمندان علوم اجتماعی در کشورهای مختلف با طرح و ارائه‌ی نظریات گوناگون، پیرامون ساختارهای فرهنگی و اجتماعی، تأثیر فرهنگ و مقولات فرهنگی بر شئونات مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را به تصویر کشیده‌اند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ساختار دانشگاه در سبک زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد و دولتی با تاکید بر مصرف فرهنگی می پردازد. مورد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ودانشگده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد. پژوهش حاضر درجستجوی آن است که به بررسی دو ساختار متفاوت دانشگاهی در سطوح ساختار اداری ، ساختار علمی، ساختار فیزیکی و ساختار فرهنگی پرداخته و تاثیر آن را بر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه دولتی و آزاد بررسی نماید و برای رسیدن به این هدف از دیدگاه های ساختارگرایی کارکردی پارسنز ودیدگاه های آنتونی گیدنز و پیر بوردیو استفاده شده است. “سبک زندگی ” نماد و نشانه ای اجتماعی بشمار می رود که از طریق ابعاد ” هنجارهای مصرفی ” (پوشش و غیره ) ، ” انتخاب نحوه گذراندن اوقات فراغت” و ” مصرف کالای فرهنگی” بیان شدنی است. که از دیدگاه صاحب نظران سبک زندگی در چرایی و چگونگی انتخاب این ابعاد معنادار از نظر فرهنگی و اجتماعی بهره جسته ایم. روش: این پژوهش مبتنی بر روش مطالعه پیمایشی است. و اطلاعات لازم بوسیله ابزار پرسشنامه از میان دانشجویان دانشگاه های تهران و آزاد اسلامی واحد تهران شمال جمع آوری شده است حجم نمونه این تحقیق ۴۰۰ نفر است که برای انتخاب آنها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و از روش مقایسه میانگین دو جامعه (تحلیل آماری پارامتری) و آزمون t (تحلیل آماری غیرپارامتری) به مقایسه میانگین دو جامعه آماری پرداخته شد. نتایج: یافته ها نشان می دهد بطور کلی رابطه ساختار ها بر روی سطوح مختلف سبک زندگی رابطه معناداری است. در مقایسه بین دانشجویان دولتی و آزاد می توان گفت تاثیر ساختار دولتی بر سبک زندگی بویژه سبک زندگی مبتنی بر مصرف کالای فرهنگی دانشجویان بیشتر است. درحالیکه نقش و تاثیر دانشگاه آزاد در همین مورد کمتر است. تفاوت در ساختار دانشگاه رابطه ی معنا داری با سبک زندگی دارد. واژگان کلیدی: ساختار اجتماعی، سبک زندگی، هنجارهای مصرفی، اوقات فراغت و مصرف کالای فرهنگی.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.