بررسی تاثیر سبک زندگی اسلامی بر فرهنگ مصرف در شهر خرم آباد

پدیدآور: محسن میرزاخانی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه کاشان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۲

سبک زندگی امروزه به صورت نسبی موضوعی است مطرح شده در علوم مربوط به انسان، اجتماع، فرهنگ و… درتعریف سبک زندگی باید گفت: سبک زندگی به تعبیری یعنی شیوه ایی که انسان برای زندگی کردن اتخاذ می کند در ابعاد مختلف زندگی، از مسائل فردی و اجتماعی تا مسائل فراطبیعی. دراین میان علاوه بر سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی هم تعریف خاص خود را دارد. سبک زندگی اسلامی یعنی زندگی کردن آنگونه که اسلام می خواهد در تمامی عرصه ها از کوچکترین امور تا کلیات. فرهنگ مصرف یعنی (چگونه مصرف کردن به لحاظ کیفی و کمی) در تمامی عرصه ها از کوچکترین امور تا کلیات از امور مادی تامعنویات. این تحقیق به بررسی تأثیر سبک زندگی اسلامی بر فرهنگ مصرف در سال ۱۳۹۲ در شهر خرم آباد می پردازد. در این تحقیق از روش پیمایشی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه ی افراد بالای ۱۵ سال شهرخرم آباد تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعیین شده است. نمونه مورد نظر از بین جامعه آماری مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شده است که روش نمونه گیری تصادفی روشی است که هر یک از اجزا جامعه آماری دارای شانس مساوی برای جای یافتن در جمعیت نمونه هستند و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که سبک زندگی اسلامی که امروزه مبحث مورد نظر برخی از مسئولان بوده به صورت نسبی به میزانی بر فرهنگ مصرف کردن(به عنوان متغییر وابسته)مردم شهر خرم آباد اثر گذار بوده است. در مورد اهمیت و کاربرد موضوع باید عنوان کرد که موضوع سبک زندگی می تواند در انتخاب بررسی های سطح کلان بسیار راه گشا باشد، چرا که مولفه های سبک زندگی که به صورت تقریبی نمود عینی و آشکاری از زندگی فردی و جمعی را نمایش می دهند، می توانند به عنوان پایه مطالعات گسترده تر قرار گیرند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.