بررسی تاثیر شبکه‌های ماهواره بر سبک زندگی خانواده ها در منطقه سه تهران

پدیدآور: حبیب عبدالملکی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۹۳

ظهور جامعه مصرفی به واسطه فزونی کالاهای مادی از یک سو و دموکراتیزه شدن مصرف و عمومیت یافتن آن از سوی دیگر، به انتخابی شدن زندگی روزمره می‎انجامد و همین امر نشان دهنده اهمیت روزافزون «سبک زندگی» در جامعه معاصر می‎باشد؛ سبک زندگی نتیجه همه گزینش‎ها، ترجیحات و رفتارهایی است که فرد در ارتباط با کالاهای مادی و فرهنگ مصرفی انجام می‎دهد. بر همین اساس پژوهش حاضر قصد بررسی رابطه ماهواره برسبک زندگی خانواده‌ها را دارد.روش تحقیق پیمایش و جامعه آماری شامل کلیه ساکنان منطقه سه تهران می‌باشد،حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران ۳۲۳نفر محاسبه گردیدوروش نمونه گیری به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای می‌باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بود، روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ محرز گردید. داده‌ها ازطریق نرم افزار SPSSتجزیه وتحلیل شده‌اند.یافته‌ها حاکی از آن بود که؛ بین تماشای ماهواره و سبک زندگی رابطه معناداری وجود داشت به این معنا که با افزایش میزان تماشای ماهواره، سبک زندگی افراد به سمت سبک زندگی غیربومی میل می‌کند. علاوه‌بر‌این بین سن، دینداری با تماشای ماهواره رابطه معنادار و معکوسی وجود داشت و پایگاه اقتصادی_اجتماعی با تماشای ماهواره رابطه مستقیم وجود داشت، همچنین بین جنس با تماشای ماهواره تفاوت بود بدین معنا که زنان بیش از مردان ماهواره تماشا می‌کردند. در ضمن بین سن و دینداری با سبک زندگی رابطه معنادار و معکوس وجو داشت به این معنا که هر چه سن و دینداری کمتر باشد افرا متمایل به سبک زندگی غیر بومی هستند و همچنین بین پایگاه اقتصادی_اجتماعی با سبک زندگی رابطه معنادار و مثبت وجود داشت به آن معنا که با افزایش پایگاه افراد سبک زندگی غیربومی را برمی‌گزینند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.