بررسی تاثیر گرایش به مدرنیته بر سبک زندگی زنان جوان؛ مطالعه‌ی موردی زنان جوان ۱۵-۲۹ ساله‎ی شهر تبریز

پدیدآور: سمیرا جبارنژاد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده اقتصاد و حسابداری سال ارائه: ۱۳۸۸

هدف اصلی این مطالعه، تعیین رابطه ی بین گرایش به مدرنیته در زنان جوان شهر تبریزو سبک زندگی آنها می باشد.. دراین پژوهش پس از بررسی نظریات و مطالعات انجام شده در این زمینه، جهت تبیین رابطه ی بین مدرنیته با سبک زندگی از دیدگاه گیدنز استفاده شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ساختار یافته برای ۳۸۵ نفراز زنان جوان که با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب شدند، گردآوری شد.تجزیه وتحلیل آزمون فرضیات به دو روش دو متغیره و چند متغیره صورت گرفت و نتایج زیر حاصل شد. متغیرهای، گرایش مدرنیته، ریسک پذیری، پیشرفت گرایی، وضعیت تاهل، بر گذران اوقات فراغت زنان جوان، همچنین متغیرهای مدرنیته ،سطح تحصیلات، ریسک پذیری، اعتماد ، عام گرایی، وضعیت تاهل، بر مدیریت بدن زنان جوان همچنین متغیر های سطح تحصیلات،ریسک پذیری، پیشرفت گرایی بر مصرف فرهنگی و همچنین متغیرهای سطح تحصیلات، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پیشرفت گرایی،اعتماد، عام گرایی، وضعیت تاهل، برمصرف اقتصادی تاثیر داشتند. در تجزیه و تحلیل چند متغیره، متغیرهای اعتماد ، جهت گیری علمی ، ریسک پذیری ، پایگاه اجتماعی-اقتصادی، پیشرفت گرایی، تحصیلات، وضعیت تاهل و جهت گیری عام گرا،۵۲ درصد از تغییرات متغیر مصرف فرهنگی را تبیین می کنند. متغیرهای وضعیت تاهل ، اعتماد ، ریسک پذیری ، پیشرفت گرایی، تحصیلات، ۲۱ درصد از تغییرات متغیر اوقات فراغت را تبیین می کند. متغیرهای اعتماد، جهت گیری علمی ، وضعیت تاهل ، انگیزه ی پیشرفت، ۵۴ درصد از تغییرات متغیر مدیریت بدن را تبیین می کنند. و متغیر های پایگاه اجتماعی-اقتصادی، تحصیلات، عام گرایی، اعتماد، جهت گیری علمی ۴۰ درصد از تغییرات متغیر مصرف اقتصادی را تبیین می کنند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.