بررسی جامعه‌شناختی رابطه‌ی سبک زندگی و شادکامی

پدیدآور: پروانه شریفیان مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه پیام نور استان تهران سال ارائه: ۱۳۹۱

در سال های اخیر ضرورت مطالعه و بررسی شادکامی به عنوان عاملی تأثیرگذار در دستیابی به سازمان های اثربخش و کارا از سوی نهادهای مختلف آشکارتر شده و در این بین سبک زندگی از جمله عوامل اجتماعی مهم و موثر بر شادکامی است که در حوزه های گوناگون مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی قرارگرفته است. هدف عمده و اصلی این پژوهش، آزمون رابطه ی «سبک زندگی با شادکامی در میان کارکنان مرد شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان» می باشد. ابزار سنجش این تحقیق مشتمل بر دو پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد و پرسشنامه ی محقق ساخته ی سبک زندگی است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.