بررسی رابطه‌ی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی و استرس شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس

پدیدآور: صغری حیدری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه هرمزگان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۳

این تحقیق با هدف بررسی رابطهی سبک زندگی اسلامی با رضایت شغلی و استرس شغلی در معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس انجام شد. پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی قرار می گیرد. پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات همبستگی از نوع پیشبینی (رگرسیون) قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان مقطع دبیرستان شهر بندرعباس به تعداد ۲۰۰۰ نفر است. نمونه تحقیق شامل ۳۲۲ نفر بود که حجم نمونه به وسیلهی فرمول کوکران تعیین گردید و روش نمونهگیری این پژوهش نیر تصادفی ساده بود. در این مطالعه از پرسشنامه های سبک زندگی اسلامی ۷۶ مادهای، استرس شغلی)HSS( و رضایت شغلی بری فیلد و روث استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون بود. که برای این منظور نرام افزار SPSS نسخه ۱۸ به کار برده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و رضایت شغلی ۰/۳۵ همبستگی وجود دارد و سبک زندگی اسلامی ۱۲ درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین میکند. بین مولفه های سبک زندگی اسلامی و رضایت شغلی ۰/۴۰ همبستگی وجود داشت و مولفه های سبک زندگی اسلامی ۱۵ درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین کرد. همچنین نتایج نشان داد بین سبک زندگی اسلامی و استرس شغلی ۰/۵۰- همبستگی وجود دارد و سبک زندگی اسلامی ۲۵ درصد از واریانس استرس شغلی را تبیین می کند. بین مولفه های سبک زندگی اسلامی و استرس شغلی ۰/۵۸- همبستگی وجود دارد و مولفه های سبک زندگی اسلامی ۳۳ درصد از واریانس استرس شغلی را می کند. بنابراین می توان نتیجه گرفت افرادی که سبک زندگی اسلامی دارند استرش شغلی کتر و رضایت شغلی بالاتری دارند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.