بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سبک زندگی جوانان شهر اردبیل

پدیدآور: مسعود درآبادی زارع مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد خلخال - دانشکده زبان و ادبیات فارسی سال ارائه: ۱۳۹۵

موضوع پژوهش حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی با سبک زندگی جوانان شهر اردبیل می‌باشد که جوانان مقاطع سنی بین ۱۸ تا ۳۰ سال جهت مطالعه موردی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شده است. در این مطالعه چگونگی ارتباط بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان شهر اردبیل به‌عنوان هدف کلی موردبررسی و تحلیل قرار گرفته است. روش پژوهش، از نوع روش پیمایشی می‌باشد. بدنبال دستیابی به این اهداف، شناخت بستر، زمینه‌های مناسب، امکانات و تأثیر شبکه‌های اجتماعی در ابعاد مختلف سبک زندگی از اهداف فرعی این پژوهش می‌باشد. با توجه به تئوری‌های موجود علاوه بر متغیرهای پیشینه‌ای عواملی چون اوقات فراغت، نوع تغذیه، نوع پوشش و تعاملات اجتماعی از متغیرهای مهم و تأثیرپذیر از استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌باشند. جامعه آماری این تحقیق، هرکدام از جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال ساکن شهر اردبیل واحد تحلیل آماری در جامعه موردبررسی است که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰ تعداد جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال به‌طور تقریبی ۷۰۰۰۰ نفر می‌باشد. قلمرو مکانی تحقیق فقط شهر اردبیل است. در فرآیند نمونه‌گیری بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه ۳۸۵ نفر برآورد شده که برای پوشش خطاهای احتمالی آن را به ۴۰۰ نفر ارتقا داده شد. لذا برای گردآوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی استفاده گردیده است. نتایج آزمون رگرسیون تک متغیره و تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان می‌دهد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و سبک زندگی جوانان رابطه وجود دارد؛ و نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان می‌دهد که بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی نوع تغذیه، نوع پوشش، اوقات فراغت و تعاملات اجتماعی رابطه آماری معنی‌داری وجود دارد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.