بررسی رابطه بین میزان بهره وری از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری و بهداشت روان دبیران زن متأهل شهر تهران

پدیدآور: مهناز لطفی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه الزهرا (س) - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۴

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین میزان بهره وری از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری و بهداشت روان زنان متأهل انجام شد. جامعه پژوهشی شامل دبیران زن متأهل ۴۵-۲۵ ساله شهر تهران بود که از میان آنها تعداد ۳۷۹ نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش تحقیق با توجه به هدف پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. مقیاس های سنجش در این مطالعه ، پرسشنامه محقق ساخته ی «شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری» و پرسشنامه سلامت عمومی «GHQ-۲۸» بودند. داده های پژوهشی با بهره گیری ازروشهای آمارتوصیفی و استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون، آنالیز واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهشی حاکی از آن است که بین میزان بهره وری از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری و بهداشت روان زنان متأهل رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان استفاده از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری بیشتر بود، سلامت روان زنان متأهل نیز افزایش می یافت. همچنین بین مولفه های عشق و صداقت، اعتماد و وفاداری، گذشت و مدارا، و قدردانی (از شاخصه های سبک زندگی اسلامی در روابط همسری) با بهداشت روان زنان متأهل همبستگی مثبت و معنادار وجود داشت.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.