بررسی عوامل مؤثر بر میزان مصرف‌گراییِ زنان شهر تهران (درباره مصرف لوازم آرایشی

پدیدآور: مهناز قبادی مقطع: كار‌شناسی ارشد محل ارائه: دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهراء(س) سال ارائه: ۱۳۹۲

در این پژوهش به بررسی میزان مصرف‌گرایی در زمینه مصرف لوازم آرایش و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شد که در حقیقت، یکی از نمودهای بارز مصرف‌گرایی زنانه است. با توجه به رشد روزافزون مصرف لوازم آرایش و ظاهرگرایی زنان، معضل یاد شده، هرچه بیشتر به شکلِ یک مسأله اجتماعی مطرح خواهد شد. برای تحلیل مصرف‌گرایی از نظریات جامعه‌‌شناسی وبلن، زیمل، مرتن و بودریار استفاده شده است. روش تحقیق از نوع پیمایش بوده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز از طریق پرسش‌نامه خودساخته‌ای انجام شده که روایی و پایایی‌اش تأیید شده است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.