بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان نسبت به بازی‌های رایانه‌ای (مورد مطالعه: مدارس دوره راهنمایی شهر تهران)

پدیدآور: علی اسدنژاد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تهران شرق (قیامدشت) - پژوهشکده علوم اجتماعی. سال ارائه: ۱۳۹۲

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر در گرایش نوجوانان به بازی‌های رایانه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش، دانش‌آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران است. ظهور بازی‌های رایانه‌ای که پدیده دنیای امروز است و تأثیرات آن بر نوجوانان که مخاطبان اصلی این پدیده‌اند، ضرورت انجام این پژوهش را توجیه می‌کند. بر این اساس بررسی عوامل مؤثر بر گرایش نوجوانان نسبت به بازی‌های رایانه‌ای با استفاده از روش پیمایش در قالب پرسش‌نامه، در ۶ مدرسه راهنمایی شهر تهران به تعداد ۴۲۰ نفر انجام شد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.