بررسی عوامل موثر شبکه ماهواره‌ای جم بر سبک زندگی شهروندان منطقه ۴ تهران

پدیدآور: معصومه شهبازی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی سال ارائه: ۱۳۹۲

امروزه استفاده از رسانه یک امر طبیعی است چرا که رسانه ها بخش مهمی از زمان و مکان را در زندگی روزمره ما اشغال کرده اند . تاثیر رسانه در زندگی را در نقش فرایند هویت سازی ، لذت بخشی و ساختمند شدن زندگی روزمره می توان دید . رسانه ها در کنار آن واقعیتی که وجود دارد یک واقعیت نمادین برای ما می سازند و برای تسهیل در دسترسی به مخاطب ، مخاطبان خود را بر مبنای سبک زندگی طبقه بندی می کنند .رسانه ها موجب تغییر سلیقه و در نهایت تغییر الگوی مصرف می شوند . رسانه ها از جمله ماهواره می توانند برداشت ها و تصاویری از زندگی و سبک آن ترسیم و ترویج کنند . بر اساس نظریه بوردریو افراد به واسطه برخورداری از انواع مختلف سرمایه « فرهنگی ، اقصادی ، اجتماعی » دست به مصرف فرهنگی ، مادی می زنند . اغلب افراد تلاش می کنند با مصرف نوع خاصی از کالاها یا نوع خاصی از پوشاک ، تغییر طبقانی خود را اعلام کنند و یک هویت طبقاتی و سبک زندگی جدیدی را به دست آورند . وسایل ارتباطی سبب رویارویی انسان با اطلاعات گوناگون و متنوع از محیط های مختلف شده است که نتیجه و پیامد آن تاثیر به روی تمام جوانب زندگی افراد بوده است . سبک های زندگی شکل دهنده هویت شخصی و اجتماعی افراد هستند . و متاثر از عوامل بسیاری چون اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و … غیره می باشند . هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل موثر شبکه فارسی زبان ماهواره ای جم بر سبک زندگی شهروندان منطقه ۴ تهران می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنان منطقه ۴ شهر تهران و حجم نمونه ۳۷۰ نفر بوده است . و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و استفاده از نظریات پیر بوردیو و نظریه نیازجویی به عنوان چارچوب نظری به بررسی تاثیر متغییر ماهواره بر سبک زندگی شهروندان منطقه ۴ تهران می پردازد . ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که جهت سنجش پایایی و اعتبار ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده ، نتایج پژوهش نشان دهنده تاثیر پررنگ ماهواره بر سبک زندگی در ابعاد مختلف می باشد .

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.