بررسی مقایسهای سبک زندگی و شیوههای تصمیمگیری در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی

پدیدآور: مهدی بیات مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود ـ دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی سال ارائه: ۱۳۹۳

امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر به صورت معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی در آمده است که کشورهای مختلف و جوامع بشری را به شدت تهدید میکند. هدف پژوهش حاضر، بررسی سبک زندگی و شیوههای تصمیمگیری در افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد عادی جهت افزایش دانش موجود و پیشگیری از اعتیاد و درمان آن است. بنابراین، دو گروه، گروه اول افراد وابسته به مواد مخدر (۵۰ نفر) به صورت نمونهگیری تصادفی چند مرحلهای و افراد عادی (۵۰ نفر) به صورت نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سبک زندگی(LSQ)  و شیوههای تصمیمگیری اسکات و بروس(۱۹۹۵) به صورت انفرادی بین آنها انجام شد. تحقیق حاضر، پژوهشی از نوع علی ـ مقایسهای است که به شناسایی سبک زندگی و شیوههای تصمیمگیری در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی و در نهایت به مقایسه هر دو عامل در هر دو گروه میپردازد.

نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی افراد عادی سالمتر بود و سبک زندگی افراد وابسته به مواد مخدر در بیشتر مؤلفهها کمتر از افراد عادی بود و فقط در دو مؤلفه پیشگیری از حوادث و پیشگیری از بیماریها تفاوت چندانی نداشتند. علاوه براین نتایج نشان داد در بین سبکها یا شیوههای تصمیمگیری، سبکهای تصمیمگیری منطقی و تصمیمگیری وابسته در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته است. بدین معنا که افراد وابسته به مواد مخدر در مقایسه با افراد عادی کمتر از سبکهای تصمیمگیری منطقی و تصمیمگیری وابسته استفاده میکنند، اما در سبکهای تصمیمگیری شهودی و تصمیمگیری اجتنابی، تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.