بررسی مقایسه ای سبک زندگی خانواده های شاهد و ایثارگر به خانواده های عادی استان لرستان

پدیدآور: مهتاب سبزیان مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۳

توجه به مفهوم سبک زندگی در جامعه ایرانی، به سال های اخیر باز می‌گردد. دلیل این امر تغییرات مداوم در شیوه‌های عینی زندگی مردم است. هدف از اجرای این پژوهش بررسی مقایسه‌ای سبک زندگی خانواده‌های شاهد و ایثارگر با خانواده‌های عادی استان لرستان بود. این پژوهش به صورت توصیفی مقایسه‌ای صورت گرفت. بدین منظور ۴۶۰ نفر از افراد سرپرست خانوار خانواده‌های شاهد و ایثارگر و خانواده‌های عادی استان لرستان به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای انتخاب شدند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سبک زندگی اسلامی (ILST) در ده مولفه (عملکرد اجتماعی، مسائل عبادی، باورها، مسائل اخلاقی، مسائل مالی، مسائل خانوادگی، سلامت جسمی، مسائل تعقلی و عملی، مسائل امنیتی، زمان شناسی)جمع‌آوری شدند. داده‌ها با نرم افزار SPSS-۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که در مولفه‌های عبادی، باورها، اخلاقی، مالی، خانوادگی، جسمی، تعقلی، امنیتی، بین دو گروه نمونه تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰p<). اما در عملکرد اجتماعی و زمان‌شناسی تفاوتی وجود ندارد ( ۰۵/۰p>). همچنین نتایج نشان داد که بین زنان و مردان در کل مقیاس سبک زندگی و کلیه خرده مولفه‌های آن تفاوت معناداری وجود ندارد. و بین کل مقیاس سبک زندگی و خرده‌مولفه‌های آن بر اساس سطح تحصیلات فقط در خرده مولفه‌ زمان‌شناسی تفاوت معناداری وجود دارد)۰۵/۰p<) . بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که برنامه‌ریزی و اجرای آموزش، با هدف تقویت بیشتر سبک زندگی اسلامی ضروری به نظر می رسد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.