بررسی مقایسه ای سبک زندگی و شادکامی در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان کرمان در سال ۱۳۹۱

پدیدآور: <#f:۱۱۱/> محل ارائه: جهاد دانشگاهی استان کرمان سال ارائه: ۱۳۹۱

هدف این پژوهش، بررسی مقایسه ای سبک زندگی و شادکامی در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان کرمان می باشد. بدین منظور ۵۰ زن شاغل و ۵۰ زن خانه دار به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب خواهند شد و به پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و شادکامی آکسفورد پاسخ خواهند داد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون MONOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.