بررسی مهارت های زندگی ازمنظرنهج البلاغه

پدیدآور: المیاسه بیلاوی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌ـ‌غیرانتفاعی - دانشکده اصول الدین . سال ارائه: ۱۳۹۳

امام علی(ع) در کتاب نهج البلاغه، بهترین و کاملترین مهارتهای زندگی را به مخاطبان خود آموزش می دهد. در نهج البلاغه و سخنان گهربار امام علی(ع)، به کرات نسبت به فراگیری و ارزشهای والای مهارتهای زندگی اشاره شده است. در نظر امام علی (ع) نداشتن مهارتهای زندگی با نابودی و جهالت ارتباط تنگاتنگی دارد. بنابراین کسب این مهارت در زندگی از دیدگاه امام علی (ع) ضرورتی اجتناب ناپذیر است. هدف از تحقیق حاضر استخراج مهارت های مختلف زندگی از منظرامام علی (ع) است. برای دستیابی به اهداف تحقیق از روش تحلیلی-استنباطی استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه نهج البلاغه مهارتهای زندگی در سه بعد فردی، خانوادگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید مدنظر قرار گیرد. از منظر نهج البلاغه نداشتن مهارتهای زندگی، زمینه نابودی شخص را فراهم می کند. در صورتیکه براساس آموزه های نهج البلاغه می‌توان با اتخاذ تصمیمات مناسب و خلاقانه، آینده خود را تضمین کرد و از هر اشتباه و لغزش به دور بود. مهارتهای زندگی در حقیقت توانایی شناخت خود و محیط پیرامون و آگاهی از ویژگی ها، نقاط ضعف و قوت است. کلید واژه ها: مهارتهای زندگی، نهج البلاغه، سبک زندگی

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.