بررسی نقش باشگاه انقلاب در زنجیره سبک زندگی اعضاء مجموعه

پدیدآور: مژده پرفروغ مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه علم و فرهنگ تهران - دانشکده علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۲

پژوهش حاضر به بررسی نقش و جایگاه مجموعه تفریحی و ورزشی انقلاب در زنجیره سبک زندگی اعضایش می پردازد . نتایج این مطالعه نشان می دهند که باشگاه انقلاب فراتر از یک مجموعه تفریحی ورزشی عمل می کند و در تربیت و سازماندهی اعضایش نقش به سزایی دارد. هم چنین در این فضای اجتماعی فراغت، مصرف کالاها و رسانهها از اهمیت ویژه ای برخوردارند. پژوهش حاضر قصد دارد به چند سوال اصلی پاسخ گوید: باشگاه انقلاب تا چه اندازه در برساختن نوع خاصی سبک خاصی از زندگی سهیم است؟ چه کسانی به باشگاه انقلاب میآیند؟ چه سبک زندگی دارند؟ چه فعالیتهایی انجام می دهند؟ چگونه باشگاه انقلاب به عنوان مکانی مدرن سبک زندگی خاصی را می سازد؟ و باشگاه انقلاب تا چه اندازه تابع ملاحظات طبقاتی است؟. برای پاسخ گویی به این سوالات و بررسی سبک زندگی اعضای این مجموعه از سیستم نظری پیر بوردیو استفاده کردیم. در بخش روش نیز با استفاده از مورد پژوهی و استفاده از روش کمی و روش کیفی به بررسی هم جانبه این مجموعه پرداخته ایم. نتایج به دست آمده حاصل تحلیل داده های این پیمایش و مشاهدات محقق از آن چه در باشگاه انقلاب میگذرد، است.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.