بررسی نقش رسانه های ملی (با تاکید بر تلویزیون) بر سبک زندگی اسلامی خانواده ها

پدیدآور: محمد نورمحمدی نجف‌آبادی . فریبرز صدیقی ارفعی محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی سال ارائه: ۱۳۹۳

دین اسلام به عنوان یک ایدئولوژی، ارائه دهنده کامل ترین سبک زندگی بشریت است و احکام و دستورهای آن، حوزه هایفردی، خانوادگی و اجتماعی را در بر می گیرد. از منظر اسلام، خانواده یکی از نعمت های بزرگی است که به بشریت عرضهشده و اولین و مهم ترین نهاد و گروه اجتماعی است که انسان، خود را در آن می یابد و همواره از آن متاثر است. هنگامی کهرسانه ها تحکیم خانواده را در مرکز سیاست های خود قرار دهند و از نظر صاحب نظران دینی برای تولید برنامه های خودبهره برند، و خانواده نیز با دغدغه و حساسیت، استفاده درست از این ابزار را بیاموزد، می توان شاهد شکوفایی هویت دینی وتحقق سبک زندگی اسلامی و کاهش مسائل ضد اخلاقی و اجتماعی باشیم. تلویزیون، مهم ترین ابزار سازنده نمادهایی استکه انسان معاصر به وسیله آنها می اندیشد. تلویزیون مهم ترین قدرت فرهنگی جامعه است، که تعیین می کند که چه ارزشها و سبک های زندگی غالب و حاکم هستند. اطلاعات این پژوهش با روش تحلیلی- اسنادی و جستجو در پایگاه ها و منابعاطلاعات علمی اینترنتی گردآوری شده است. در این مقاله ابتدا به بیان مفهوم سبک زندگی و سبک زندگی اسلامی به طورجداگانه پرداخته می شود؛ و پس از آن به بررسی اهمیت وجود رسانه )با تاکید بر تلویزیون( و همچنین اهمیت وجود سبکزندگی اسلامی در زندگی انسان می پردازیم؛ در ادامه به بیان تفاوت ها و اشتراکات خانواده و رسانه در زندگی و همچنیننقش و تاثیر رسانه )با تاکید بر تلویزیون( در ارتباط با سبک زندگی اسلامی خانواده پرداخته می شود؛ و در نهایت اهمیت بعدشناختی و عاطفی خانواده و رسانه را بیان می کنیم.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.