بررسی وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن؛ اوقات فراغت، مصرف فرهنگی و مدیریت بدن در بین جوانان شهر رودسر

پدیدآور: مرتضی شعبانی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پیام نور تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۱

هدف از انجام این تحقیق، بررسی وضعیت سبک زندگی و ابعاد آن اوقات فراغت، مدیریت بدن و مصرف فرهنگی در بین جوانان شهر رودسر می‌باشد. در این پژوهش، از رویکرد تلفیق‌گرایانه ی بوردیو استفاده شده است. که طبق نظریه‌ی بوردیو، سرمایه ی فرهنگی و اقتصادی به عنوان دو متغیر مستقل و تأثیر گذار بر سبک زندگی جوانان مورد بررسی قرار گرفتند. جامعه ی آماری این تحقیق، جوانان ۲۹-۱۵ ساله ی شهر رودسر می‌باشند و تعداد نمونه برابر با ۲۷۱ نفر است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای انتخاب شده‌اند. روش این تحقیق پیمایش و ابزار آن پرسشنامه می‌باشد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه‌ی فرهنگی بر روی سبک زندگی تأثیر گذار است ولی تأثیر سرمایه‌ی اقتصادی بر سبک زندگی مورد تأیید قرار نگرفت. هم چنین تأثیر سرمایه‌ی فرهنگی بر چگونگی گذران اوقات فراغت و مصرف فرهنگی تأیید و بر روی مدیرت بدن رد شد. ولی سرمایه ی اقتصادی تأثیری بر هیچ کدام از ابعاد سبک زندگی نداشت.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.