تاثیر معنویت درمانی بر سبک زندگیِ ارتقای سلامت معنوی و مهارت های حل مساله در دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران جنوب

پدیدآور: آوا دایی جواد مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۴

پژوهش با هدف بررسی “تاثیر معنویت درمانی بر سبک زندگیِ ارتقای سلامت معنوی و مهارت های حل مساله در دانشجویان” در جامعه آماری ۳۰۰۰ نفری از دانشجویان دانشگاه پیام نور تهران جنوب تهران بوده است. روش پژوهش: آزمایشی بوده و طرح تحقیق؛ طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل. نمونه آماری شامل ۳۰ نفر از دانشجویان که بین ۲۰ -۳۲ سال قرار داشتنه و در دو گروه ۱۵ نفره به روش نمونه گیری تصادفی ساده گمارده شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه ی خود ساخته ی شیوه های حل مساله تقی زاده – دایی جواد(۱۳۹۳) و پرسشنامه ی سبک زندگی- ارتقای سلامت معنوی تقی زاده – دایی جواد(۱۳۹۳) بود. روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکوا) در فرضیه اول و تحلیل کوواریانس در فرضیه دوم به نتایج زیر رسید: فرضیه یک؛ تفاوت معنادار بین دو گروه مداخله با سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) از لحاظ نمره ای آزمون سبک زندگی ارتقاء سلامت معنوی وجود دارد ۲۹.۲۹ =(۱.۲۷)f ؛ بنابراین معنویت درمانی موجب بهبود سبک زندگی ارتقای سلامت معنوی می شود. فرضیه دوم؛ تفاوت معنادار بین دو گروه مداخله با سطح معناداری (۰۰۰۱/۰) از لحاظ نمره ای آزمون سبک زندگی ارتقاء سلامت معنوی وجود دارد ۲۹.۲۹ =(۱.۲۷)f و کنترل ۹۵.۲۶ =(۱.۲۷)f در نمره های هر دو پرسشنامه وجود دارد در شیوه حل مسئله میانگین گروه آزمایش (۱۴۷/۶۷)بیشتر از گروه کنترل (۷۲/۵۸) می باشد در نتیجه می توان گفت معنویت درمانی موجب بهبود شیوه حل مسئله می شود. نتیجه باز آزمایی یک ماه پس از آزمون اولیه، اعتبار بازآزمایی حل مساله ۹۲.۰ وسبک زندگی ۷۲.۰ درصد نشان از اعتبار بالای پرسشنامه ها می باشد. نتیجه گیری کلی: معنویت درمانی به سبک زندگی ارتقای سلامت معنوی و شیوه های حل مساله کمک می کند در زندگی فردی و اجتماعی کمک شایانی خواهد داشت.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.