تبیین جامعه شناختی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی “مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی شهر تهران”

پدیدآور: احمد رضا عبداله نژاد فراهانی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی سال ارائه: ۱۳۹۳

پژوهش حاضر با عنوان تبیین جامعه شناختی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سبک زندگی انجام گرفته است که جامعه مورد بررسی در آن دانشجویان دانشگاه علمی و کاربردی واحد های تهران در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد که بر اساس روش پیمایش انجام گرفته است.نمونه تحقیق شامل ۴۰۰ نفر از دانشجویان است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی به تصادف انتخاب شده اند.ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه است.این پژوهش با بهره گیری از نظریات اینگلهارت، گرنبر،باندورا و کاتز در زمینه تاثیرات شبکه های اجتماعی مجازی و نظریات گیدنز،بوردیو،وبلن و زیمل در زمینه سبک زندگی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد: ۲۵۸ نفر معادل ۶۷.۷ درصد کاردانی،۱۱۲ نفر معادل ۲۹.۴ درصد کارشناسی و ۱۱ نفر معادل ۲.۹ درصد کارشناسی ارشد می باشند. ۱۳۹ نفر معادل ۴۰.۳ درصد از فیس بوک،۲۶ نفر معادل ۷.۵ درصد از توییتر، ۱۲ نفر معادل ۳.۵ درصد از کلوب، ۵۲ نفر معادل ۱۵.۱ درصد از گوگل پلاس، ۱۱۶ نفر معادل ۳۳.۶ درصد از سایر شبکه ها استفاده می کنند.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و سبک زندگی رابطه معکوس وجود دارد، سبک زندگی به تفکیک نوع برنامه های استفاده از شبکه های مجازی متفاوت است،بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و رفتارهای دینی و همچنین نگرش به ازدواج رابطه معکوس وجود داردو بین میزان تماشای برنامه های ماهواره ومدگرایی رابطه مستقیم وجود دارد، بین میزان استفاده از شبکه های مجازی و اوقات فراغت و همچنین شیوه تغذیه رابطه مستقیم وجود دارد با افزابش استفاده از شبکه های مجازی نوع گذران اوقات فراغت و شیوه تغذیه نیز تغییر کرده است.بین زنان و مردان از لحاظ میزان استفاده از شبکه های مجازی تفاوت مشاهده شد که زنان بیشتر از مردان از شبکه های اجتماعی مجازی استفاده می کنند ،بین وضعیت تاهل و استفاده از شبکه های مجازی تفاوت وجود ندارد.بین سن و میزان استفاده از شبکه های مجازی رابطه معکوس وجود دارد.میزان استفاده از شبکه های مجازی میان دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی ارشد بیشتر از کارشناسی بود و میزان استفاده از شبکه های مجازی میان گرو های شغلی متفاوت است افراد بیکار بیشتر از اینگونه شبکه ها استفاده می کنند.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.