رابطه بین سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی با توجه به مؤلفه‌های شخصیتی

پدیدآور: مهدی خطيب محل ارائه: مؤسسه امام خميني سال ارائه: ۱۳۹۰

هدف این رساله، بررسی «رابطه بین سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی با توجه به مؤلفه‌های شخصیتی» است. از آنجا که پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه تبیین این روابط، به‌ویژه با فرهنگ بومی و اسلامی، از غنای کافی برخوردار نبوده و سنجش سبک زندگی از دریچه مذهب کمتر بررسی شده است، پژوهشگر بر آن شده تا با استفاده از آزمون سبک زندگی اسلامی، به تبیین این روابط بپردازد تا از یک سو میزان سهم مؤلفه‌های شخصیت را در تبیین رابطه میان سبک زندگی و سلامت روانی مشخص سازد و از سوی دیگر، ارتباط بین سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی را تبیین کند. علاوه بر این، رابطه میان مؤلفه‌های شخصیت با سلامت روانی و سبک زندگی مذهبی، مشخص شود.

روش تحقیق این پژوهش، توصیفی به شیوه همبستگی است. این پژوهش روی ۳۷۵نفر از دانشجویان دانشگاه قم و طلاب حوزه علمیه قم (۱۸تا ۳۰سال) اجرا شده است. برای انجام این پژوهش، از سه پرسش‌نامه «سبک زندگی اسلامی (۷۵-ilts)، کاویانی»، «سلامت عمومی (۲۸-GHQ)، گلدبرگ» و «شخصیت (۶۰-NEO-FFI)، کاستا و مک‌کری» استفاده شده است.

در تجزیه و تحلیل داده‌ها، در بخش توصیفی؛ از شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی و ضرایب همبستگی و در بخش استنباطی؛ از آزمون Zبرای معناداربودن rپیرسون، آزمون Fبرای تحلیل معناداربودن رگرسیون و آزمون tمستقل برای مقایسه بین گروه‌ها، استفاده شده است.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که از بین مؤلفه‌های شخصیت، روان‌آزرده‌خویی و گشودگی به تجربه در تبیین رابطه بین سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی نقش دارند. همچنین یافته‌های پژوهش حاضر نشانگر آن است که «بین سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی همبستگی مثبت وجود دارد.» علاوه بر این، یافته‌ها نشان می‌دهد «میان مؤلفه‌های شخصیت با سلامت روانی رابطه معنادار وجود دارد.» همچنین، نتایج این پژوهش حاکی از آن است که سبک زندگی مذهبی با پنج مؤلفه بزرگ شخصیت به ترتیب، با مؤلفه شخصیتی روان‌آزرده‌خویی همبستگی منفی و با برون‌گرایی، موافق‌بودن، با وجدان‌بودن همبستگی مثبت وجود دارد و بین سبک زندگی مذهبی با مؤلفه شخصیتیِ گشودگی به تجربه، رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه آنکه شخصیت‌ها می‌توانند رابطه سبک زندگی مذهبی و سلامت روانی را پیش‌بینی کنند.

همچنین، هر چه فرد، سبک زندگی مذهبی‌تری داشته باشد، از سلامت روانی بیشتری برخودار خواهد بود.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.