رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی (پدیدآورندگی – راکدماندگی)، فرآیندهای خودنظم‌جویی، و سبک زندگی در دوره میانسالی

پدیدآور: حسن شاهی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال ارائه: ۱۳۹۰

در پژوهش حاضر رابطه بین ویژگی های شخصیتی (پدیدآورندگی- راکدماندگی)، فرآیندهای خودنظم-جوئی (انتخاب، بهینه سازی، و جبران- SOC)، و سبک زندگی سالم بررسی شد. نمونه پژوهش شامل ۳۰۰ نفر (۱۵۴ زن و ۱۴۶ مرد) بود که از بین کارکنان اداره های آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای سنجش ویژگی های شخصیتی، از مقیاس پدیدآورندگی لویولا (LGS)، و مقیاس راکدماندگی برادلی (BBS)؛ برای سنجش فرآیندهای خود نظم جوئی، از پرسشنامه SOC؛ و برای سنجش سبک زندگی سالم از نیمرخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (HPLP-II) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی به انجام رسید. نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی با سبک زندگی سالم ارتباط داشت (مطابق انتظارهای پژوهش پدیدآورندگی به صورت مثبت و راکدماندگی به صورت منفی با سبک زندگی سالم ارتباط داشت). تمام زیرگروه های سبک زندگی سالم توسط پدیدآورندگی (به صورت مثبت) و راکدماندگی (به صورت منفی) پیش بینی شدند. اما فرآیندهای خودنظم جوئی SOC تنها پیش بینی کننده زیرگروه خود مسئولیت پذیری سبک زندگی سالم بود. هم چنین ویژگی های شخصیتی با فرآیندهای خودنظم-جوئی SOC ارتباط داشت (مطابق انتظارهای پژوهش پدیدآورندگی به صورت مثبت و راکدماندگی به صورت منفی با فرآیندهای خودنظم جوئی SOC ارتباط داشت). علاوه بر این، نقش تعدیل کننده فرآیندهای خودنظم جوئی SOC در ارتباط میان ویژگی های شخصیتی (پدیدآورندگی- راکدماندگی) و سبک زندگی سالم بررسی و تنها در زیرگروه تغذیه تأئید شد. یافته های پژوهش در قالب الگوهای ارتقاء سلامت و الگوهای شخصیتی تفسیر شد.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.