راه‌کارهای معمارانه مقابله با پدیده حاشیه‌نشینی جهت نیل به توسعه پایدار

پدیدآور: حسن محمدجعفری مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه زنجان - دانشکده مهندسی سال ارائه: ۱۳۹۳

این پایان‌نامه در پی پاسخ به این سؤال است: چگونه میتوان با توانمند‌سازی کالبدی مناطق حاشیه‌نشین شهری که با بهره‌گیری از حس تعلق محلی صورت می‌گیرد به توسعه پایدار شهری دست یافت؟ روش تحقیق در این پژوهش، دارای رویکردی تحلیلی، اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه است که با بهره‌گیری از منابع موجود به بحث و بررسی درباره موضوع مورد مطالعه می‌پردازد. فرایندهای مشارکت محلّه‌ای از رهگذر چهار مؤلّفه شامل احساس عضویّت، تأثیرگذاری، برآورده‌سازی نیازها و پیوست‌های عاطفی بررسی میشود که طبق نتایج به دست آمده، با افزایش هر کدام از این چهار مؤلفه مستقل تحقیق، یعنی برآورده شدن نیازها و عضویت و اثرگذاری و پیوند‌های احساسی، متغیر وابسته تحقیق یعنی حس تعلق مکانی نیز افزایش می‌یابد.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.