زندگی معنوی : جلسه هشتاد و هشتم ( صوت )

استاد: دکتر محمد تقی فعالی ( صوت )