ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی و بررسی رابطه آن با صمیمیت زناشویی

پدیدآور: فیروزه رضایی مقطع: کارشناسی ارشد محل ارائه: دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی سال ارائه: ۱۳۹۳

هدف اساسی این پژوهش، ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سبک زناشویی دینی بود. بدین منظور پرسشنامه مقدماتی حاوی ۶۶ ماده برای زنان و ۵۷ ماده برای شوهران مربوط به تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر که از کتب مرجع اسلامی استخراج شده بود، تهیه شد و بر روی ۱۹۸ زوج (۱۹۸ زن و ۱۹۸ شوهر) که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهر اصفهان انتخاب شده بود، اجرا گردید. سپس داده‌های جمع آوری شده مورد تحلیل عاملی قرار گرفت و بدین وسیله یک مقیاس سبک زناشویی دینی برای زنان(RMSSW) مشتمل بر۵ عامل و ۴۶ ماده و یک مقیاس سبک زناشویی دینی برای شوهران(RMSSH) مشتمل بر۵ عامل و ۴۳ ماده استخراج گردید. این مقیاس برای زنان دارای ۱۶ ماده روی عامل اول(صمیمیت عاطفی-جنسی)، ۱۴ ماده روی عامل دوم(مهارت‌های ارتباطی- اِسناد به همسر)، ۷ ماده روی عامل سوم(پایبندی به فرامین دینی)، ۴ ماده روی عامل چهارم(مدیریت خانه) و ۵ ماده روی عامل پنجم(گذشت- فداکاری) و برای شوهران ۱۲ ماده روی عامل اول(صمیمیت عاطفی-جنسی)، ۱۰ ماده روی عامل دوم(مهارت‌های ارتباطی-اِسناد به همسر)، ۷ ماده روی عامل سوم(پایبندی به فرامین دینی-مشارکت با همسر)، ۷ ماده روی عامل چهارم(مسئولیت پذیری-سرپرستی) و ۸ ماده روی عامل پنجم(سبک‌های حل تعارض) قرار داشت. نتایج بررسی پایایی مقیاس RMSS به روش آلفای کرونباخ در پرسشنامه زنان ۰/۸۱ (برای عوامل پنج‌گانه به ترتیب۰/۹۱، ۰/۸۷، ۰/۷۳، ۰/۷۲، ۰/۷۲) و در پرسشنامه شوهران ۰/۸۶ (برای عوامل پنج‌گانه به ترتیب۰/۸۷، ۰/۸۴، ۰/۸۰، ۰/۷۸، ۰/۷۹) محاسبه گردید. اعتبار همزمان مقیاس سبک زناشویی دینی با پرسشنامه‌های سبک زندگی اسلامی و تعهد دینی بررسی شد که نتایج بیانگر اعتبار بالای مقیاس است. یکی دیگر از اهداف این پژوهش، بررسی رابطه بین سبک زناشویی دینی با صمیمیت زناشویی بود. نتایج تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که سبک زناشویی دینی زنان و شوهران با صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و معنادار دارد. همچنین بین کلیه عوامل سبک‌های زناشویی دینی (به جز مولفه پایبندی به فرامین دینی زنان) و صمیمیت زناشویی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد ولی علیرغم وجود همبستگی مثبت بین مولفه پایبندی به فرامین دینی زنان و صمیمیت زناشویی، این رابطه معنادار نیست.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.