سبک زندگی در آموزه های دینی و اسلامی و راهکارهای گسترش آن

پدیدآور: علیرضا صالحی . سیدمحمدرضا موسوی . خدیجه حیدری محل ارائه: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی . مرکز راهبری مهندسی فرهنگی شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر سال ارائه: ۱۳۹۳

سبک زندگی، مجموعه ای از الگوهای نظام مند رفتاری است که خاستگاه آن را باورها، ارزشها و هنجارهای شکل گرفته در یک فرهنگ یا خرده فرهنگ تشکیل می دهد. از آنجا که فرهنگ جوامع بشری، به میزان بسیاری از عامل دین اثر می پذیرد، طبیعی است که آموزه های دینی در شکل گیری سبک زندگی موثر باشد. دین اسلام نیز که آموزه های آن به تمام ابعاد و زوایای زندگی انسان توجه، و او را تا رسیدن به سعادت جاودان راهبری می کند، در سه سطح بینش، گرایش و کنش، الگوهایی را ارائه کرده است که براساس آن، می توان در فرهنگ های گوناگون بشری، سبک زندگی اسلامی را پایه ریزی کرد. در این پژوهش، کوشیده ایم بستری مناسب برای درک آموزه های اسلامی و الگوگیری از آنها برای ایجاد شیوه ای از زیستن بهتر انسانی فراهم آوریم. همچنین در این نوشتار، به نقش و جایگاه رسانه های همگانی، به ویژه رسانه ملی در فرآیند ترویج و تثبیت سبک زندگی اسلامی توجه کرده ایم.

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.