سبک زندگی در پرتو قرآن

نویسنده: مجید کافی

اگر بپذیریم که زندگی انسان به صورت یک سبک، نظام و مدل منسجم صورت‌بندی می‌شود و در هر نظام و سبک زندگی‌ای، مجموعه‌ها و عناصری را ادیان ارائه داده‌اند، می‌توان مسأله این تحقیق را این‌گونه صورت‌بندی کرد که نظام و سبک زندگی مورد نظر اسلام بر اساس آیات قرآن چگونه سبکی خواهد بود؛ در این تحقیق به ظاهر آیات قرآن و پاره‌‌ای از روایات مرتبط برای به دست آوردن سبک مؤمنانه زندگی و به تفسیر آیات برای تأیید و مستند کردن آن (سنجش اعتبار و پایایی داده‌ها) مراجعه می‌شود. در این تحقیق استنباط و استخراج سبک زندگی از آیات و روایات مرتبط و تفسیری (بر اساس روش ترکیبی تفسیر موضوعی، تحلیل محتوا و نظریة زمینه‌ای) هدف است. مراحل روش این تحقیق به قرار زیر است:

۱. استخراج آیات و عملیات مفهوم‌پردازی نخستین و متمرکز

۲. مقوله‌بندی مفاهیم متمرکز

۳. تعیین سازه‌های اصلی، و نقش آنها

۴. برقرار کردن پیوندهای منطقی بین مقوله‌های انتخابی و سازه‌ها به طور نظام‌مند در یک مدل نظری. نتیجه به دست آمده از بررسی آیات تأییدکنندة یک مدل فرایندی از زندگی است که شامل عوامل زمینه‌ای، مؤلفه‌های فردی،‌ مؤلفه‌های اجتماعی و فعالیتهای گوناگون اجتماعی است.

دانلود

مطالب مرتبط
ارسال پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.